ISO14001 yra aplinkos apsaugos vadybos šeimos standartas. Šiame standarte pagrindinis dėmesys telkiamas aplinkosaugos aspektų valdymui organizacijoje.

Šis tarptautinis standartas taikomas visoms organizacijoms, kurios nori valdyti savo aplinkos apsaugos įsipareigojimus sisteminiu būdu, padedančiu sutvirtinti aplinkos apsaugos tvarumo ramstį. Ši sistema padeda organizacijai pasiekti numatytus jos aplinkos apsaugos vadybos sistemos rezultatus, kurie būtų naudingi aplinkai, pačiai organizacijai ir suinteresuotosioms šalims. Standartas taikomas bet kuriai organizacijai nepriklausomai nuo dydžio, tipo ir pobūdžio bei jos veiklos, produktų ir paslaugų aplinkos apsaugos aspektams, kuriuos pati organizacija nustato, kad gali valdyti arba paveikti atsižvelgiant į gyvavimo ciklo perspektyvą. 

Įdiegtas standartas – įmonės patikimumo klientų ir partnerių atžvilgiu užtikrinimo garantija. Dalyvaujant tarptautiniuose konkursuose, sudarant naujus sandorius, tai yra priemonė kelti organizacijos prestižą ir tuo pat metu efektyvinti kaštus optimizuojant vidinius procesus.

Organizacijos aplinkosaugos valdymo sistemos projektavimas atsižvelgiant į ISO 14001 standarto reikalavimus – trūkstamų aplinkosaugos valdymo sistemos elementų įtraukimas ir esamų išgryninimas.  Mūsų įmonės konsultantai išanalizavę situaciją įmonėje paruošia visus reikiamus dokumentus, apmoko įmonės vadovaujantį personalą ir atlieka aplinkos apsaugos vidaus auditą.

Kosultantai nustato įmonės poveikį aplinkai – orui, vandeniui bei dirvožemiui, bei identifikuoja reikšmingus, reikalaujančius valdymo aplinkos apsaugos aspektus įmonėje.

Atsižvelgiant į ISO 14001 standarto reikalavimus, aiškiai nustatoma organizacijos veiklos atitiktis LR aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimams ir jų laikymosi sąlygos. Apibrėžiama, kaip įmonė suvaldys reikšmingus aspektus bei savo teršalų ir išteklių naudojimo politikos atitikimą įstatymams.

Išanalizavus įmonės procesus, identifikuojamos gamybos metu kylančios problemos, dėl kurių gali būti gaištamas laikas ar eikvojama elektros energija, neišvengiami broko atvejai dėl darbuotojų klaidos ar įvyksta kitokie kokybei turintys įtakos incidentai. Taip pat, atsižvelgiant į įmonės vykdomą veiklą, procesus, naudojamą įrangą, įvardinamos galinčios įvykti avarijos. Standarto numatytų procedūrų pagalba numatoma, kaip klaidos bus ištaisomos ir identifikuojami prevenciniai mechanizmai.

ISO 14001:2015 aplinkosaugos vadybos sistema (AVS) padės:

  • Mažinti neigiamą veiklos poveikį aplinkai;
  • Įtraukti darbuotojus, tiekėjus į poveikio aplinkai valdymą;
  • Vykdyti veiklą pagal aktų reikalavimus;
  • Mažinti žaliavų (energija, kuras, medžiagos) bei gamtinių išteklių (vanduo, medžiai) sunaudojimą;
  • Vykdyti taršos prevenciją naudojant ekologiškas priemones.

Mūsų patyrę konsultantai padės įdiegti ISO 14001 standartą atitinkančią valdymo sistemą, kuri padės jūsų įmonei siekti geresnių aplinkos apsaugos, ekonominių ir socialinių rezultatų. Greta šio standarto, rekomenduojame įsidiegti ir kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standartą.

ISO 14001:2004 PERĖJIMO TERMINAS

Aplinkosaugos vadybos sistemos (AVS) standartas ISO 14001:2004 turės būti keičiamas į šio standarto naują versiją.

Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio prasidėjo 3 metų pereinamasis laikotarpis iki 2018 rusėjo mėnesio, kurio metu įmonės turi pereiti prie naujos aplinkosaugos vadybos sistemos (AVS) standarto versijos – ISO 14001:2015. 2018 m. įmonės bus audituojamos jau pagal naująją standarto versiją. Senasis ISO sertifikavimas po 2018 m. rugsėjo mėn. nebegalios.

KAINA

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamo standarto diegimo būdo, išpildymo ir parengties sertifikavimui.

Dėl paslaugų susisiekite administracija@vsipromas.lt