Eilės gaminių didžiausias neigiamas po­veikis aplinkai sukeliamas net ne jų gamybos procesuose, tačiau jų vartojimo, žaliavų gavybos ar atliekų šalinimo fazėse. Viena iš taršos prevencinių priemonių yra ekologinis produkto projektavimas. Europos Sąjungos Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB) nenustato privalomų reikalavimų produktams, ji suteikia pagrindą (taisykles ir kriterijus) nustatyti tokius reikalavimus, priimant įgyvendinimo priemones.

Šis procesas svarbus siekiant maksimalaus aplinkosauginio efektyvumo ekonomiškai pagrįstomis priemonėmis gaminius kuriančiose pramonės įmonėse. Juo siekiama pagerinti gaminių aplinkosauginį veiksmingumą per visą jų gyvavimo ciklą ir sistemingai integruoti aplinkosauginius aspektus kuo ankstesniame gaminio projektavimo etape.

Siekiant sukurti efektyvesnes aplinkosauginio veiksmingumo didinimo priemones, tyrimo metu sprendimų ieškoma atsižvelgiant į poveikį aplinkai visame gaminio būvio cikle, tai yra taikant būvio ciklo požiūrį. Būvio ciklo požiūris reikalauja išnagrinėti gaminio poveikį aplinkai nuo jo fizinio atsiradimo iki išnykimo. Tiek, kiek jie susiję su gaminio projektavimu, svarbūs aplinkosaugos aspektai turi būti nustatomi atsižvelgiant į šias gaminio būvio ciklo fazes:

 • Žaliavų parinkimą ir naudojimą;
 • Gamybą;
 • Pakavimą, transportavimą ir skirstymą;
 • Įrengimą ir eksploataciją;
 • Naudojimą;
 • Būvio pabaigą, reiškiančią būseną, kurioje atsiduria gaminys, pasiekęs savo pirmo naudojimo iki galutinio pašalinimo pabaigą.

Kiekvienai fazei, jeigu tinka, turi būti įvertinami šie aplinkosaugos aspektai:

 • Numatomos medžiagų ir kitų išteklių sąnaudos;
 • Numatomos emisijos į orą, vandenį arba žemę;
 • Numatoma tarša per fizikinius reiškinius;
 • Tikėtinas atliekinių medžiagų susidarymas;
 • Galimybės pakartotinai naudoti, perdirbti ir iš atliekų pagaminti medžiagas ir (arba) energiją, atsižvelgiant į Direktyvą 2002/96/EB.

Spartėjant pramonės plėtrai ir augant vartojimui, vis aktualesni tampa žaliavų gamybos, vartojimo ar galutinio gaminio deponavimo aspektai. Dėl to tyrimų objektu pasirenkami ne atskiri gamybos procesai, bet nagrinėjama atskiro gaminio sistema, apimanti daug gamybos procesų ir medžiagų transformacijų nuo žaliavų (reikalingų gaminiui pagaminti) išgavimo iki galutinio gaminio deponavimo. Gaminių ekologiniam projektavimui atlikti reikalingi šie pagrindiniai etapai:

 1. Projekto tikslo formuluotė;
 2. Projekto organizavimas;
 3. Aplinkosauginė gaminio analizė;
 4. Poveikio aplinkai vertinimas;
 5. Ekologinio gaminio projektavimo koncepcijos vystymas;
 6. Pakartotina gaminio analizė;
 7. Ekologinio gaminio projektavimo specifikacijos sudarymas. Detalusis projektavimas;
 8. Ekologinio gaminio projektavimo rezultatų įvertinimas ir sklaida.

Ši koncepcija reikalauja, kad poveikio aplinkai sumažinimas vienoje būvio ciklo stadijoje nepadidintų poveikio aplinkai kitoje stadijoje. Ekologinio gaminių projektavimo (koncepcijos, pagrįstos būvio ciklo požiūriu) pagalba užtikrinsime kiek įmanoma ilgesnę Jūsų gaminių naudojimo trukmę bei vėlesnį jų medžiagų pakartotinį panaudojimą arba perdirbimą.

KAINA

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamos paslaugos atlikimo būdo, išpildymo ir galutinės parengties.

Dėl paslaugų susisiekite administracija@vsipromas.lt