Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija rengiama ir tvirtinama prieš pradedant eksploatuoti įmonę, jos padalinius, darbo vietas, darbo priemones, prieš diegiant naujus technologinius procesus ar pradedant darbus.

Pagal LR DSSĮ 27 straipsnį, darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų darbą įmonėje, jeigu jis neinstruktuotas saugiai dirbti jam pavestą darbą.

Parengiame darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją – darbdavio nustatyta tvarka patvirtintą darbuotojų saugos ir sveikatos vietinį (lokalinį) norminį teisės aktą, kuriame įvardijami:

  • Pateikiami darbo vietoje, darbo aplinkoje esami ir galimi rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai veiksniai;
  • Nurodomi saugūs darbo metodai bei veiksmai, saugant savo ir kitų darbuotojų sveikatą bei gyvybę.

Instrukcijos įmonei rengiame darbo vietoms, darbuotojų profesijoms, darbams (gamybos procesams) atlikti. Taip pat instrukcijas peržiūrime, pakeičiame ir papildome:

  • įsigaliojus naujiems ar pakeistiems darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktams, į kurių reikalavimus turi būti atsižvelgiama instrukcijoje;
  • įvykus nelaimingam atsitikimui darbe ar avarijai ir jų tyrimo metu paaiškėjus, kad reikia pakeisti ar papildyti atitinkamas instrukcijas;
  • keičiant technologinį procesą, darbo sąlygas,
  • pradedant naudoti, naujas medžiagas, žaliavas ir kitais darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti aktualiais atvejais.

Visi dokumentai yra rengiami konkrečiai įmonei pagal jos veiklą, vykdomus darbus, rizikas.

KAINA:

Kaina priklauso nuo įmonės pageidaujamos paslaugos atlikimo būdo, išpildymo ir galutinės parengties.